معرفیمدیران ارشد هلدینگ :

bahari

رضابهادر بهاری

مدیرعامل هلدینگ یاران
 • abbasi

  محمد علی عباسی

  مدیر عامل صنایع ایجاد رزمیاران
  مدیر عامل صنایع ایجاد رزمیاران
 • mirkhan

  محمود میرخانزاده

  مدیر عامل آرمان رخش کاویان
 • Shams

  امین شمس

  مدیر عامل شرکت تیم یار
 • khebre

  هادی خبره دست

  مدیر عامل نائین موتور
 • Rabie

  عباس ربیعی

  مدیر عامل تیم یار